Ψαλμός, που βοηθά στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Όποιος τον διαβάζει, αποκτά την εσωτερική δύναμη να αντιμετωπίσει το κακό.

Μητροπολίτης Αντώνιος Πακάνιτς για τον ψαλμό, με τη βοήθεια του οποίου βρίσκεται διέξοδος στις πιο απελπιστικές καταστάσεις.

Ο 85οςψαλμός είναι ένας από τους πιο τραγικούς και παρακλητικούς. Η κραυγή της ψυχής ακούγεται μέσα του, η τελευταία ελπίδα για βοήθεια, η αναγνώριση της πλήρους ανικανότητάς του.

Ο ψαλμός αυτός συμπεριλήφθηκε στις προσευχές της 9ης ώρας, που είναι αφιερωμένη στην ανάμνηση του θανάτου του Σωτήρος στον Σταυρό. Σύμφωνα με τα λόγια των αγίων ευαγγελιστών Μάρκου και Ματθαίου, ήταν «την ένατη ώρα» που ο Χριστός είπε για τελευταία φορά μια παρακλητική επιφώνηση στον Σταυρό: «Θεέ μου, Θεέ μου! Γιατί με άφησες», ακολουθούν οι λέξεις: «Πάτερ! Στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. Και αφού είπε αυτά, παρέδωσε το πνεύμα του» (Λκ. 23:46).

Δεν έχει νόημα να μιλάμε για την τραγωδία της στιγμής. Είναι το πιο σκοτεινό και το πιο τρομερό στην ιστορία της ανθρωπότητας. Απελπισία. Εφιάλτης. Σκοτάδι. Αλλά όλη αυτή η φρίκη είναι για λίγο, ώσπου η ψυχή μας να σπάσει το σκοτάδι στο Φως.

«Κλῖνον, Κύριε, τὸ οὖς σου καὶ ἐπάκουσόν μου, ὅτι πτωχὸς καὶ πένης εἰμὶ ἐγώ. Φύλαξον τὴν ψυχήν μου, ὅτι ὅσιός εἰμι· σῶσον τὸν δοῦλόν σου, ὁ Θεός μου, τὸν ἐλπίζοντα ἐπὶ σέ».

Κύριε, άκουσέ με! Κατέβα κοντά μου, αδύναμος είμαι, στον πόνο μου. Δεν έχω άλλη δύναμη να αντέχω. Το ποτήρι μου ξεχειλίζει.

Είσαι η μόνη μου ελπίδα και προστασία. Σε καλώ, Θεέ μου. Ακουσέ με!

«Έλέησόν με, Κύριε, ὅτι πρὸς σὲ κεκράξομαι ὅλην τὴν ἡμέραν».

Η δίψα μου για Εσένα δεν γνωρίζει όρια, η αγάπη δεν γνωρίζει εμπόδια, η ψυχή μου διαρκώς Σε λαχταράει, η καρδιά μου δεν σταματά.

«Εὔφρανον τὴν ψυχὴν τοῦ δούλου σου, ὅτι πρὸς σέ, Κύριε, ἦρα τὴν ψυχήν μου, ὅτι σύ, Κύριε, χρηστὸς καὶ ἐπιεικὴς καὶ πολυέλεος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις σε. Ενώτισαι, Κύριε, τὴν προσευχήν μου καὶ πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου. Έν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου ἐκέκραξα πρὸς σέ, ὅτι ἐπήκουσάς μου»

Σε παρακαλώ, Κύριε, ελέησόν με! Αυτά τα λόγια είναι το μόνο που μου έχει μείνει. Ξέρω, Κύριε, ότι με ακούς, ότι ξέρεις για τα βάσανά μου. Η προσευχή σε Σένα δίνει δύναμη και παρηγοριά, επιτρέπει να πετάξω το βαρύ φορτίο των συσσωρευμένων εμπειριών, καθαρίζει την ψυχή, καθιστά δυνατό να συνεχίσω να κουβαλάω τον σταυρό μου.

«Οὐκ ἔστιν ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς, Κύριε, καὶ οὐκ ἔστι κατὰ τὰ ἔργα σου. Πάντα τὰ ἔθνη, ὅσα ἐποίησας, ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου, Κύριε, καὶ δοξάσουσι τὸ ὄνομά σου, ὅτι μέγας εἶ σὺ καὶ ποιῶν θαυμάσια, σὺ εἶ Θεὸς μόνος».

Μπορώ να έχω μια σκέψη - για Σένα. Σώσε με, Κύριε! Θα μισήσω τα λόγια του κόσμου για να σε δει η καρδιά μου. Θα σε εξυπηρετήσω μόνος μου.

«Όδήγησόν με, Κύριε, ἐν τῇ ὁδῷ σου, καὶ πορεύσομαι ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου· εὐφρανθήτω ἡ καρδία μου τοῦ φοβεῖσθαι τὸ ὄνομά σου. Έξομολογήσομαί σοι, Κύριε ὁ Θεός μου, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, καὶ δοξάσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα, ότι τὸ ἔλεός σου μέγα ἐπ᾿ ἐμὲ καὶ ἐῤῥύσω τὴν ψυχήν μου ἐξ ᾅδου κατωτάτου».

Θα σταθώ στον φόβο του Θεού για να καταστρέψει μέσα μου όλα τα πάθη που θέλουν να με χωρίσουν από Σένα, Κύριε. Θα κρατήσω τη λάμπα μου αναμμένη, θα χαρώ που δεν σβήσει και με βυθίσει στο σκοτάδι. Θα γεμίσω το δοχείο με λάδι, όσο είναι ακόμα στο σώμα, ώστε να λάμψει και να με φέρει στο Βασίλειο Σου. Η φωτεινή ψυχή έχει φωτεινό λυχνάρι, η κακιά δεν έχει φως, πέφτει στο σκοτάδι.

Μετανοώ, Κύριε, και αποποιούμαι την αμαρτία.

«Ο Θεός, παράνομοι ἐπανέστησαν ἐπ᾿ ἐμέ, καὶ συναγωγὴ κραταιῶν ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου καὶ οὐ προέθεντό σε ἐνώπιον αὐτῶν. Καὶ σύ, Κύριε ὁ Θεός μου, οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ ἀληθινός ἐπίβλεψον ἐπ᾿ ἐμὲ καὶ ἐλέησόν με, δὸς τὸ κράτος σου τῷ παιδί σου καὶ σῶσον τὸν υἱὸν τῆς παιδίσκης σου. Ποίησον μετ᾿ ἐμοῦ σημεῖον εἰς ἀγαθόν, καὶ ἰδέτωσαν οἱ μισοῦντές με καὶ αἰσχυνθήτωσαν, ὅτι σύ, Κύριε, ἐβοήθησάς μοι καὶ παρεκάλεσάς με».

Όποιος γνωρίζει τη δόξα Σου έχει περάσει μέσα από την απιστία· όποιος γνώρισε την αγάπη, απαρνήθηκε το μίσος· όποιος γνώρισε την αγνότητα, έφυγε από την ακαθαρσία· όποιος γνώρισε το καλό, μισούσε το κακό.

Όλα από Σένα είναι για καλό. Αυτό με παρηγορεί σε σκοτεινούς καιρούς, κρατώντας τη λάμπα μου αναμμένη.

Ευλογημένος είναι αυτός που σε καλεί. Ευλογημένος είναι αυτός στον οποίο ανοίγεσαι και απαντάς.

Ελέησόν με, Θεέ, κατά το μέγα έλεός Σου!

Ηχογραφήθηκε από την Ναταλία Γκοροσκόβα

Социальные комментарии Cackle