5 июня - день памяти преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой

Пре­по­доб­ная Ев­фро­си­ния, игу­ме­ния По­лоц­кая, в ми­ру Пред­сла­ва, дочь кня­зя Ге­ор­гия Все­сла­ви­ча. С дет­ских лет она от­ли­ча­лась лю­бо­вью к мо­лит­ве и книж­но­му уче­нию. От­верг­нув пред­ло­же­ния о бра­ке, Пред­сла­ва при­ня­ла по­стриг с име­нем Ев­фро­си­ния.

 

Пре­по­доб­ная Ев­фро­си­ния, игу­ме­ния По­лоц­кая

По бла­го­сло­ве­нию По­лоц­ко­го епи­ско­па Илии, она ста­ла жить при Со­фий­ском со­бо­ре, где за­ни­ма­лась пе­ре­пи­сы­ва­ни­ем книг. Око­ло 1128 го­да епи­скоп Илия по­ру­чил пре­по­доб­ной устро­ить жен­ский мо­на­стырь. От­прав­ля­ясь в Сель­цо, – ме­сто бу­ду­щей оби­те­ли, – по­движ­ни­ца взя­ла толь­ко свя­тые кни­ги – «все свое име­ние». В но­во­устро­ен­ном Спа­со-Пре­об­ра­жен­ском мо­на­сты­ре свя­тая обу­ча­ла де­ву­шек пе­ре­пи­сы­ва­нию книг, пе­нию, ши­тью и иным ре­мес­лам. В 1161 го­ду ее усер­ди­ем был по­стро­ен со­бор, со­хра­нив­ший­ся до на­ше­го вре­ме­ни. Пре­по­доб­ная Ев­фро­си­ния ос­но­ва­ла так­же Бо­го­ро­диц­кий муж­ской мо­на­стырь, в ко­то­рый по ее прось­бе Кон­стан­ти­но­поль­ский пат­ри­арх Лу­ка по­слал спи­сок с чу­до­твор­ной Ефес­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри. Неза­дол­го до смер­ти пре­по­доб­ная Ев­фро­си­ния с пле­мян­ни­ком Да­ви­дом и сест­рой Ев­прак­си­ей от­пра­ви­лась в па­лом­ни­че­ство по свя­тым ме­стам. По­кло­нив­шись свя­ты­ням Ца­рь­гра­да, она при­бы­ла в Иеру­са­лим, где в рус­ском мо­на­сты­ре Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы Гос­подь спо­до­бил ее при­нять мир­ную кон­чи­ну 24 мая 1173 го­да. Не позд­нее 1187 го­да те­ло свя­той пе­ре­не­се­но в Ки­е­во-Пе­чер­ский мо­на­стырь, а в 1910 го­ду мо­щи пе­ре­не­се­ны в По­лоцк в ос­но­ван­ный ею мо­на­стырь.

Пре­по­доб­ная Ев­фро­си­ния По­лоц­кая про­сла­ви­лась в Рус­ской Церк­ви как по­кро­ви­тель­ни­ца жен­ско­го мо­на­ше­ства.

Молитвы

Тропарь преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой, глас 4

Подража́ющи дванадесятоле́тна дванадесятоле́тну Христу́,/ учи́вшему во святи́лищи Бо́жию сло́ву,/ после́довала еси́, Евфроси́ние./ Сла́ву вре́менную и земна́го обру́чника оста́вльши/ и вся мирска́я презре́вши/ красне́йшему па́че всех Христу́ себе́ уневе́стила еси́,/ крест взе́мши, путе́м а́нгельскаго жития́ ше́ствующи/ и мно́гия к Нему́ наставля́ющи,/ во благоуха́нии ми́ра, в Небе́сный Черто́г востекла́ еси́,/ иде́же моли́, Его́же возлюби́ла еси́,// о чту́щих благоче́стно па́мять твою́.

Кондак преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой, глас 8

Избра́нней Бо́гом от самаго́ рожде́ния/ и призва́нней на служе́ние Ему́,/ в чи́не а́нгельстем Го́сподеви послужи́вшей свя́то,/ и преподо́бно пожи́вшей,/ и ны́не с Небе́сными си́лами Го́спода восхваля́ющей,/ о нас же, гре́шных, пред Го́сподем хода́тайствующей,/ с ра́достию и любо́вию воззове́м:// ра́дуйся, Евфроси́ние, неве́сто Христо́ва всечестна́я.

Молитва преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой

О, преподо́бная и приснопа́мятная, всехва́льная ма́ти Евфроси́ние, А́нгеле во плоти, Богоизбра́нный сосу́де Свята́го Ду́ха, Це́ркве Христо́вы похвало́ и украше́ние, мона́шествующих сла́во и утвержде́ние, оте́честву, оби́тели твое́й и всей стране́ по́моще, покро́ве и защи́тнице! Ты еси́, я́ко дре́во, насажде́нное при исхо́дищих вод, плоды́ доброде́телей твои́х и благода́тными дарова́нии Свята́го Ду́ха укра́шенная, наста́внице де́лом и сло́вом, избра́нная, непоро́чная и до́брая. Услы́ши ны, моля́щияся тебе́ и призыва́ющия и́мя твое́, и́маши бо дерзнове́ние у Го́спода. Испроси́ нам преспе́яние в жи́зни доброде́тельней, огради́ сердца́ на́ша ве́рою, наде́ждою и любо́вию и стра́хом Бо́жиим. Пода́й нам по́мощь в труде́х и ско́рбех на́ших и, я́коже попече́ние име́ла еси́ в житии́ твое́м о оби́тели твое́й и и́ночествующих, та́ко и ны́не потщи́ся о нас, благопоспеши́ти нам во всем: и оби́тель твою́ огради́ ми́ром и защити́ от враг ви́димых и неви́димых, да преуспева́ет и процвета́ет в доброде́телех. Изми́ ны от вся́кия ну́жды и тесноты́, от лю́тых боле́зней и от неча́янныя сме́рти и приведи́ ны ко и́стинному покая́нию при исхо́де из жи́зни сея́; испроси́ нам у Го́спода Бо́га кончи́ну ми́рну, безболе́зненну, непосты́дну, святы́х Та́ин прича́стну и преведи́ ны чрез мыта́рства возду́шная, да не похи́тят нас истяза́телие гро́знии по грехо́м на́шим, но да твои́м заступле́нием и по́мощию возмо́жем безбе́дно проити́ истяза́ние возду́шное, и ми́лость получи́ти, и предста́ти неосужде́нно стра́шному Престо́лу, и на Стра́шнем Суди́щи сподо́битися одесну́ю ста́ти Пра́веднаго Судии́, и насле́довати пра́ведных часть. Ей, госпоже́, всечестна́я ма́ти, преподо́бная Евфроси́ние, помози́ нам моли́твами твои́ми, огради́ нас и заступи́ от вся́ких ко́зней вра́жиих, да сподо́бимся прейти́ вре́мя жи́зни сея́ непреткнове́нно и спасе́ние получи́ти моли́твами твои́ми у Христа́ Го́спода, Его́же и сподо́бимся пе́ти и славосло́вити со Безнача́льным Отце́м и со Святы́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Социальные комментарии Cackle