20 января - Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

В Пра­во­слав­ной Церк­ви уста­нов­лен обы­чай на сле­ду­ю­щий день ве­ли­ких Гос­под­ских и Бо­го­ро­дич­ных празд­ни­ков вспо­ми­нать тех свя­тых, ко­то­рые бли­жай­шим об­ра­зом по­слу­жи­ли дан­но­му свя­щен­но­му со­бы­тию в ис­то­рии. Так, на сле­ду­ю­щий день Бо­го­яв­ле­ния Цер­ковь чтит то­го, кто по­слу­жил де­лу Кре­ще­ния Хри­сто­ва, воз­ло­жив свою ру­ку на гла­ву Спа­си­те­ля. Свя­той Пред­те­ча и Кре­сти­тель Гос­по­день Иоанн, ве­ли­чай­ший из про­ро­ков, за­вер­ша­ет ис­то­рию Церк­ви Вет­хо­за­вет­ной и от­кры­ва­ет эпо­ху Но­во­го За­ве­та.

 

Пророк Предтеча и Креститель Господень Иоанн

Свя­той про­рок Иоанн за­сви­де­тель­ство­вал о при­ше­ствии на зем­лю Еди­но­род­но­го Сы­на Бо­жия, вос­при­няв­ше­го че­ло­ве­че­скую плоть. Он спо­до­бил­ся кре­стить Его в во­дах Иор­да­на и сви­де­тель­ство­вал та­ин­ствен­ное Яв­ле­ние Пре­свя­той Тро­и­цы в день Кре­ще­ния Спа­си­те­ля. Срод­ник Гос­по­день по ма­те­ри, сын свя­щен­ни­ка За­ха­рии и пра­вед­ной Ели­са­ве­ты, Пред­те­ча Гос­по­день ро­дил­ся ше­стью ме­ся­ца­ми рань­ше Иису­са Хри­ста. Ар­хан­гел Гав­ри­ил был вест­ни­ком его рож­де­ния, от­крыв в хра­ме от­цу, что у него ро­дит­ся сын. Ис­про­шен­ный мо­лит­ва­ми, пред­воз­ве­щен­ный свы­ше, мла­де­нец был ис­пол­нен Все­свя­то­го Ду­ха. Свя­той Иоанн в ди­кой пу­стыне при­го­тов­лял се­бя к ве­ли­ко­му слу­же­нию стро­гой жиз­нью, по­стом, мо­лит­вой и со­стра­да­ни­ем к судь­бам на­ро­да Бо­жия. В воз­расте око­ло 30 лет свя­той Иоанн вы­шел на про­по­ведь по­ка­я­ния. Он явил­ся на бе­рег Иор­да­на, чтобы сво­ей про­по­ве­дью при­го­то­вить на­род к при­ня­тию Спа­си­те­ля ми­ра. По вы­ра­же­нию цер­ков­ных пес­но­пе­ний, свя­той Иоанн был «свет­лою утрен­нею звез­дою», ко­то­рая сво­им блес­ком пре­вос­хо­ди­ла си­я­ние всех дру­гих звезд и пред­ве­ща­ла утро бла­го­дат­но­го дня, осве­ща­е­мо­го ду­хов­ным Солн­цем – Хри­стом. Кре­стив без­греш­но­го Агн­ца Бо­жия, свя­той Иоанн вско­ре му­че­ни­че­ски скон­чал­ся, усе­чен­ный ме­чом по при­ка­за­нию ца­ря Иро­да.

Молитвы

Тропарь Иоанна Предтечи, глас 2

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ тебе́ же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че:/ пока́зал бо ся еси́ вои́стину и проро́ков честне́йший,/ я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ Пропове́даннаго./ Те́мже за и́стину пострада́в ра́дуяся,/ благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бо́га я́вльшагося пло́тию,/ взе́млющаго грех ми́ра,// и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

Кондак Иоанна Предтечи, глас 6

Плотска́го Твоего́ прише́ствия убоя́вся Иорда́н,/ стра́хом возвраща́шеся,/ проро́ческое же служе́ние исполня́я Иоа́нн,/ тре́петом спря́ташеся,/ А́нгельстии чи́ни ужаса́хуся,/ зря́ще Тя во струя́х пло́тию креща́ема,/ и вси́ су́щии во тьме озаря́хуся,// воспева́юще Тя, я́вльшагося и просвети́вшаго вся.

Молитва Предтече и Крестителю Господню Иоанну

Крести́телю Христо́в, пропове́дниче покая́ния, ка́ющагося не пре́зри мене́, но совокупля́яся с во́и Небе́сными, моли́ся ко Влады́це за мене́, недосто́йнаго, уны́лаго, немощна́го и печа́льнаго, во мно́гия бе́ды впа́дшаго, утружде́ннаго бу́рными по́мыслы ума́ моего́. Аз бо есмь верте́п злых дел, отню́дь не име́яй конца́ грехо́вному обы́чаю, пригвожде́н бо есть ум мой земны́м веще́м. Что сотворю́? Не вем. И к кому́ прибе́гну, да спасе́на бу́дет ду́ша моя́? То́кмо к тебе́, святы́й Иоа́нне, благода́ти тезоимени́те, я́ко тя пред Го́сподем по Богоро́дице вем бо́льша бы́ти рожде́нных всех, ты бо сподо́бился еси́ косну́тися верху́ Царя́ Христа́, взе́млющаго грехи́ ми́ра, А́гнца Бо́жия. Его́же моли́ за гре́шную мою́ ду́шу, да поне́ отны́не, в пе́рвый на́десять час, понесу́ тяготу́ благу́ю и прииму́ мзду с после́дними. Ей, Крести́телю Христо́в, честны́й Предте́че, кра́йний Проро́че, пе́рвый во благода́ти му́чениче, по́стников и пусты́нников наста́вниче, чистоты́ учи́телю и бли́жний дру́же Христо́в! Тя молю́, к тебе́ прибега́ю: не отри́ни мене́ от твоего́ заступле́ния, но возста́ви мя, низве́рженнаго мно́гими грехи́. Обнови́ ду́шу мою́ покая́нием, я́ко вторы́м креще́нием, поне́же обоего́ нача́льник еси́: креще́нием омыва́яй прароди́тельный грех, покая́нием же очища́яй коего́ждо де́ло скве́рно. Очи́сти мя, греха́ми оскверне́ннаго, и пону́ди вни́ти, а́може ничто́же скве́рно вхо́дит, в Ца́рствие Небе́сное. Ами́нь.

Социальные комментарии Cackle