14 февраля - день памяти мученика Трифона Апамейского

Свя­той му­че­ник Три­фон ро­дил­ся в од­ной из об­ла­стей Ма­лой Азии – Фри­гии, непо­да­ле­ку от го­ро­да Апа­меи в се­ле­нии Камп­са­да.

 

Мученик Трифон Апамейский

С юных лет Гос­подь да­ро­вал ему си­лу из­гна­ния бе­сов и ис­це­ле­ния раз­лич­ных бо­лез­ней. Од­на­жды жи­те­ли его род­но­го се­ла бы­ли спа­се­ны им от го­ло­да: свя­той Три­фон си­лой сво­ей мо­лит­вы за­ста­вил уй­ти вред­ных на­се­ко­мых, ис­треб­ляв­ших хлеб­ные зла­ки и опу­сто­шав­ших по­ля. Осо­бен­но про­сла­вил­ся свя­той Три­фон из­гна­ни­ем бе­са из до­че­ри рим­ско­го им­пе­ра­то­ра Гор­ди­а­на (238–244).

По­мо­гая всем страж­ду­щим, он тре­бо­вал толь­ко од­ной пла­ты – ве­ры в Иису­са Хри­ста, бла­го­да­тью Ко­то­ро­го он ис­це­лял их.

Ко­гда на цар­ский пре­стол всту­пил им­пе­ра­тор Де­кий (249–251), же­сто­кий го­ни­тель хри­сти­ан, эпар­ху Аки­ли­ну бы­ло до­не­се­но, что свя­той Три­фон сме­ло про­по­ве­ду­ет ве­ру во Хри­ста и мно­гих при­во­дит ко Кре­ще­нию. Свя­той был схва­чен и при­ве­ден на до­прос, во вре­мя ко­то­ро­го он без­бо­яз­нен­но ис­по­ве­дал свою ве­ру. Его под­верг­ли же­сто­ким ис­тя­за­ни­ям, би­ли пал­ка­ми, тер­за­ли те­ло же­лез­ны­ми крю­чья­ми, об­жи­га­ли ра­ны ог­нем, во­ди­ли по го­ро­ду, вбив в но­ги же­лез­ные гвоз­ди. Все пыт­ки свя­той Три­фон му­же­ствен­но пре­тер­пе­вал, не из­да­вая ни еди­но­го сто­на.

На­ко­нец, он был осуж­ден на усе­че­ние ме­чом. Пе­ред каз­нью свя­той му­че­ник мо­лил­ся, бла­го­да­ря Бо­га, под­кре­пив­ше­го его в стра­да­ни­ях, и ис­про­сил у Гос­по­да осо­бую бла­го­дать тем, кто бу­дет при­зы­вать его имя на по­мощь. Преж­де, чем во­и­ны за­нес­ли меч над го­ло­вой свя­то­го му­че­ни­ка, он пре­дал ду­шу свою в ру­ки Бо­жии. Это со­бы­тие про­изо­шло в го­ро­де Ни­кее в 250 го­ду.

Свя­тое те­ло му­че­ни­ка хри­сти­ане об­ви­ли чи­сты­ми пе­ле­на­ми и хо­те­ли пре­дать по­гре­бе­нию в го­ро­де Ни­кее, в ко­то­ром он по­стра­дал, но свя­той Три­фон в ви­де­нии по­ве­лел пе­ре­не­сти его те­ло на свою ро­ди­ну в се­ле­ние Камп­са­ду. Это и бы­ло ис­пол­не­но.

Впо­след­ствии мо­щи свя­то­го Три­фо­на бы­ли пе­ре­не­се­ны в Кон­стан­ти­но­поль, а за­тем в Рим. 

Му­че­ни­ку Три­фо­ну осо­бо мо­лят­ся об ис­це­ле­нии от те­лес­ных неду­гов, в бо­лез­нен­ном со­сто­я­нии, в слу­ча­ях пор­чи пло­дов, во вре­мя го­ло­да.

Молитвы

Тропарь мученика Трифона Апамейского, глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди, Три́фон/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак мученика Трифона Апамейского, глас 8

Тро́ическою тве́рдостию/ многобо́жие разруши́л еси́ от коне́ц, всесла́вне,/ че́стен во Христе́ быв, и, победи́в мучи́тели во Христе́ Спаси́теле,/ вене́ц прия́л еси́ му́ченичества твоего́/ и дарова́ния Боже́ственных исцеле́ний,// я́ко непобеди́мь.

Молитва мученику Трифону Апамейскому

О, святы́й му́чениче Христо́в Три́фоне, ско́рый помо́щниче и всем к тебе́ прибега́ющим и моля́щимся пред святы́м твои́м о́бразом скоропослу́шный предста́телю! Услы́ши ны́не и на вся́кий час моле́ние нас, недосто́йных рабо́в твои́х, почита́ющих святу́ю па́мять твою́ во всечестне́м хра́ме сем, и предста́тельствуй о нас пред Го́сподем на вся́ком ме́сте. Ты бо, уго́дниче Христо́в, в вели́ких чудесе́х возсия́вый, источа́яй цельбы́ притека́ющим к тебе́ с ве́рою и су́щия в ско́рбех челове́ки заступа́яй, сам обеща́лся еси́ пре́жде исхо́да твоего́ от жития́ сего́ тле́ннаго моли́тися за ны ко Го́споду и испроси́л еси́ у Него́ дар сей: а́ще кто в како́й-ли́бо ну́жде, печа́ли и боле́зни душе́вней или́ теле́сней призыва́ти на́чнет свято́е и́мя твое́, той да изба́влен бу́дет от вся́каго прило́га зла́го. И я́коже ты иногда́ дщерь царе́ву, в Ри́ме гра́де от диа́вола му́чиму, исцели́л еси́, си́це и нас от лю́тых его́ ко́зней сохрани́ во вся дни живота́ на́шего, наипа́че же в день после́дняго на́шего издыха́ния предста́тельствуй о нас. Бу́ди нам тогда помо́щник и ско́рый прогони́тель лука́вых духо́в, и к Ца́рствию Небе́сному предводи́тель. И иде́же ты ны́не предстои́ши с ли́ки святы́х у Престо́ла Бо́жия, моли́ Го́спода, да сподо́бит и нас прича́стники бы́ти присносу́щнаго весе́лия и ра́дости, да с тобо́ю ку́пно прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Уте́шителя Ду́ха во ве́ки. Ами́нь.

Социальные комментарии Cackle