12 января - день памяти мученицы Анисии Солунской (Фессалоникийской)

Свя­тая Ани­сия ро­ди­лась в го­ро­де Со­лу­ни в Гре­ции в кон­це III ве­ка. Ее бо­га­тые ро­ди­те­ли бы­ли бла­го­че­сти­вы­ми и доб­ры­ми людь­ми. Они вос­пи­та­ли Ани­сию в хри­сти­ан­ской ве­ре. Ра­но ли­шив­шись сво­их ро­ди­те­лей, Ани­сия оста­лась един­ствен­ной на­след­ни­цей их боль­шо­го бо­гат­ства – зо­ло­та и дра­го­цен­но­стей.

 

Мученица Анисия Солунская (Фессалоникийская)

В то вре­мя хри­сти­ан же­сто­ко пре­сле­до­ва­ли. По при­ка­зу им­пе­ра­то­ра Мак­си­ми­а­на (284–305 гг.) все хри­сти­ане, не со­гла­шав­ши­е­ся от­речь­ся от Хри­ста и при­не­сти жерт­ву язы­че­ским бо­гам, под­вер­га­лись пыт­кам и каз­ням. Каж­дый мог без­на­ка­зан­но убить хри­сти­а­ни­на без вся­кой при­чи­ны. Зная, что бо­га­тым труд­но вой­ти в Цар­ство Небес­ное, свя­тая Ани­сия от­пу­сти­ла на во­лю сво­их ра­бов, рас­про­да­ла свои име­ния и ста­ла по­мо­гать вдо­вам, си­ро­там, ни­щим и за­клю­чен­ным в тем­ни­цах. И не толь­ко день­га­ми по­мо­га­ла лю­дям свя­тая Ани­сия, она са­ма уха­жи­ва­ла за боль­ны­ми, пе­ре­вя­зы­ва­ла ра­ны му­че­ни­кам, уте­ша­ла скор­бя­щих. Ко­гда все ее сред­ства ис­то­щи­лись, свя­тая Ани­сия ста­ла жить в бед­но­сти и на­ча­ла ра­бо­тать для сво­е­го про­пи­та­ния. Од­на­ко она про­дол­жа­ла по­се­щать за­клю­чен­ных и уте­шать скор­бя­щих.

Од­на­жды свя­тая Ани­сия, идя на мо­лит­вен­ное со­бра­ние хри­сти­ан, уви­де­ла, как на­род в боль­шом ко­ли­че­стве спе­шил в язы­че­ский храм че­ство­вать язы­че­ско­го бо­га солн­ца. Сто­ро­нясь шум­ной тол­пы, свя­тая Ани­сия про­дол­жа­ла свой путь на мо­лит­вен­ное со­бра­ние. Но вдруг один из во­и­нов об­ра­тил на нее вни­ма­ние и спро­сил ее, кто она и ку­да идет. Свя­тая Ани­сия крот­ко от­ве­ти­ла: «Я ра­ба Хри­сто­ва и иду к се­бе в цер­ковь».

Во­ин гру­бо схва­тил свя­тую и хо­тел си­лой уве­сти ее в ка­пи­ще (язы­че­ский храм), чтобы там при­ну­дить ее при­не­сти жерт­ву идо­лу. Свя­тая Ани­сия вы­рва­лась из рук во­и­на со сло­ва­ми: «Да за­пре­тит те­бе Гос­подь Иисус Хри­стос». Услы­шав нена­вист­ное имя Хри­ста, сви­ре­пый языч­ник уда­рил ме­чом свя­тую Ани­сию. Об­ли­ва­ясь кро­вью, она за­мерт­во упа­ла на зем­лю. Так юная Ани­сия пре­да­ла свою чи­стую ду­шу в ру­ки Хри­ста. Хри­сти­ане по­хо­ро­ни­ли те­ло свя­той му­че­ни­цы в го­ро­де Со­лу­ни близ го­род­ских во­рот.

Молитвы

Тропарь мученицы Анисии Солунской (Фессалоникийской), глас 4

А́гница Твоя́, Иису́се, Ани́сия,/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́,/ и Тебе́ и́щущи страда́льчествую,/ и сраспина́юся и спогреба́юся креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди,/ я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя,/ да и живу́ с Тобо́ю,/ но я́ко же́ртву непоро́чную приими́ мя с любо́вию поже́ршуюся Тебе́./ Тоя́ моли́твами,// я́ко ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак мученицы Анисии Солунской (Фессалоникийской), глас 4

Наста́ светоно́сный день чуде́сных по́двиг твои́х, страстоте́рпице пресла́вная,/ днесь Бо́жия честна́я Це́рковь пра́зднует и созыва́ет вопи́ти тебе́:// ра́дуйся, де́во му́ченице Ани́сие всеблаже́нная.

Теги

Опубликовано: пн, 11/01/2021 - 22:07

Статистика

Всего просмотров 544

Автор(ы) материала

Социальные комментарии Cackle