11 июля - день памяти иконы Божией Матери «Троеручица»

В IX ве­ке, во вре­мя ико­но­бор­че­ства, за рев­ност­ное по­чи­та­ние свя­тых икон пре­по­доб­ный Иоанн Да­мас­кин († ок. 780; па­мять 4 де­каб­ря) был окле­ве­тан им­пе­ра­то­ром Львом III Ис­ав­ром (717–740) пе­ред Да­мас­ским ка­ли­фом в го­судар­ствен­ной из­мене. Ка­лиф при­ка­зал от­сечь кисть ру­ки пре­по­доб­но­го и по­ве­сить ее на рын­ке. К ве­че­ру свя­той Иоанн, ис­про­сив у ка­ли­фа от­руб­лен­ную кисть, при­ло­жил ее к су­ста­ву и пал ниц пе­ред ико­ной Бо­жи­ей Ма­те­ри. Пре­по­доб­ный про­сил Вла­ды­чи­цу ис­це­лить ру­ку, пи­сав­шую в за­щи­ту Пра­во­сла­вия. По­сле дол­гой мо­лит­вы он за­дре­мал и уви­дел во сне, что Пре­чи­стая об­ра­ща­ет­ся к нему, обе­щая ско­рое ис­це­ле­ние. При этом Ма­терь Бо­жия по­ве­ле­ла ему без ле­ни тру­дить­ся этой ру­кой.

 

Икона Божией Матери «Троеручица»

Про­бу­див­шись от сна, пре­по­доб­ный Иоанн уви­дел, что ру­ка невре­ди­ма. В бла­го­дар­ность за ис­це­ле­ние свя­той при­ло­жил к иконе сде­лан­ную из се­реб­ра ру­ку, от­че­го ико­на и по­лу­чи­ла на­зва­ние «Тро­е­ру­чи­ца». По пре­да­нию, пре­по­доб­ный Иоанн на­пи­сал бла­годар­ствен­ную песнь Ма­те­ри Бо­жи­ей «О Те­бе ра­ду­ет­ся, Бла­го­дат­ная, вся­кая тварь», ко­то­рая яв­ля­ет­ся за­до­стой­ни­ком в ли­тур­гии свя­то­го Ва­си­лия Ве­ли­ко­го.

Свя­той Иоанн Да­мас­кин при­нял ино­че­ство в Лав­ре пре­по­доб­но­го Сав­вы Освя­щен­но­го и пе­ре­дал ту­да чу­до­твор­ную ико­ну. Лав­ра да­ро­ва­ла ико­ну «Тро­е­ру­чи­цы» в бла­го­сло­ве­ние свя­ти­те­лю Сав­ве, ар­хи­епи­ско­пу Серб­ско­му († 1237; па­мять 12 ян­ва­ря). Во вре­мя на­ше­ствия ту­рок на Сер­бию хри­сти­ане, же­лая со­хра­нить ико­ну, по­ру­чи­ли ее по­пе­че­нию Са­мой Ма­те­ри Бо­жи­ей. Они воз­ло­жи­ли ее на ос­ла, ко­то­рый без по­гон­щи­ка при­шел на Афон и оста­но­вил­ся пе­ред Хи­лен­дар­ским мо­на­сты­рем. Ино­ки по­ста­ви­ли ико­ну в со­бор­ном хра­ме. Во вре­мя раз­но­гла­сий при вы­бо­ре на­сто­я­те­ля Ма­терь Бо­жия бла­го­во­ли­ла Са­ма при­нять на­сто­я­тель­ство, и Ее свя­тая ико­на за­ня­ла игу­мен­ское ме­сто в хра­ме. С тех пор в Хи­лен­дар­ской оби­те­ли из­би­ра­ет­ся толь­ко на­мест­ник, а ино­ки, по мо­на­стыр­ско­му обы­чаю, по­лу­ча­ют от свя­той ико­ны бла­го­сло­ве­ние на все по­слу­ша­ния.

Молитвы

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея, именуемой «Троеручица», глас 4

Днесь всеми́pная pа́дость возсия́ нам ве́лия:/ даpова́ся святе́й Гоpе́ Афо́нстей/ цельбоно́сная Твоя́, Влады́чице Богоро́дице, ико́на,/ со изобpаже́нием тpичи́сленно и неpазде́льно пpечи́стых pук Твои́х,/ в пpославле́ние Святы́я Тpо́ицы,/ созыва́еши бо ве́pных и моля́щихся Тебе́ о сем позна́ти,/ я́ко двема́ Сы́на и Го́спода деpжи́ши,/ тpе́тию же яви́ на пpибе́жище и покpо́в чту́щих Тя,/ от вся́ких напа́стей и бед избавля́ти,/ да вси, пpитека́ющии к Тебе́ ве́pою пpие́млют неоску́дно от всех зол свобожде́ние,/ от вpаго́в защище́ние,/ сего́ pа́ди и мы вку́пе с Афо́ном вопие́м:// pа́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея, именуемой «Троеручица», глас 8

Днесь весе́лое наста́ ны́не Твое́ торжество́, Богома́ти Пречи́стая,/ вси́ ве́рнии испо́лнишася ра́дости и весе́лия,/ я́ко сподо́бльшеся изря́дно воспе́ти/ преди́вное явле́ние честна́го о́браза Твоего́/ и ро́ждшагося из Тебе́ Младе́нца, и́стинна же Бо́га,/ Его́же двема́ рука́ма объе́млеши,/ и тре́тиею от напа́стей и бед нас изыма́еши,// и избавля́еши от всех зол и обстоя́ний.

Величание Пресвятой Богородице пред иконой Ея, именуемой «Троеручица»

Велича́ем Тя,/ Пренепоро́чная Де́во,/ и чтим чудеса́ о́браза свята́го Твоего́,/ трех пречи́стых рук Твои́х явле́ние// в сла́ву Божества́, в Тро́ице Бо́га на́шего.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея, именуемой «Троеручица»

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, ве́лие чу́до свято́му Иоа́нну Дамаски́ну яви́вшая, я́ко ве́ру и́стинную – наде́жду несумне́нную показа́вшему! Услы́ши нас, гре́шных, пред чудотво́рною Твое́ю ико́ною усе́рдно моля́щихся и прося́щих Твоея́ по́мощи: не отри́ни моле́ния сего́ мно́гих ра́ди прегреше́ний на́ших, но, я́ко Ма́ти милосе́рдия и щедро́т, изба́ви нас от боле́зней, скорбе́й и печа́лей, прости́ соде́янныя на́ми грехи́, испо́лни ра́дости и весе́лия всех, чту́щих святу́ю ико́ну Твою́, да ра́достно воспое́м и любо́вию просла́вим и́мя Твое́, я́ко Ты еси́ от всех родо́в избра́нная и благослове́нная во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Социальные комментарии Cackle