Ψαλμός, τον οποίο πρέπει να διαβάζετε μέσα σε αμφιβολίες, σε δισταγμούς και σε ισχυρούς πειρασμούς: για ενίσχυση της πίστης

Ο Μητροπολίτης Αντώνιος (Πακάνιτς) σχετικά με έναν ψαλμό που εκτοξεύει κάθε φόβο, δειλία και απιστία

Ο ψαλμωδός Ασάφ, ο οποίος έζησε την εποχή του Βασιλιά Δαβίδ, έγραψε 12 ψαλμούς. Ο Ψαλμός 72ος κατέχει μια ξεχωριστή θέση ανάμεσά τους.

Αυτός ο ψαλμός μπορεί να θεωρηθεί το στέμμα του νικητή, του νικητή των φόβων και των αμφιβολιών, της δειλίας και της έλλειψης πίστης.

«Ὡς ἀγαθὸς ὁ Θεὸς τῷ Ἰσραήλ, τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ!»

 

Μια αμφιβολία έσκασε στην καρδιά μου τι είναι η αλήθεια. Είδα το πώς ευδοκιμούν οι πονηροί και οι ψεύτες, πώς οι προδότες, οι κλέφτες και οι συκοφαντίες ευδοκιμούν σε γήινες υποθέσεις και αμφιβάλλω.

«…ἐζήλωσα ἐπὶ τοῖς ἀνόμοις εἰρήνην ἁμαρτωλῶν θεωρῶν... ἐν κόποις ἀνθρώπων οὐκ εἰσὶ καὶ μετὰ ἀνθρώπων οὐ μαστιγωθήσονται».

Τίποτα δεν σταματά αυτούς τους τρελούς. Η υπερηφάνεια, η αλαζονεία, η αυθάδεια και τα ψέματα έγιναν «στολίδι» τους. Οδηγούν τους ανθρώπους μακριά από Σένα σε καταστροφή, διασκεδάζουν με αυτό και ευχαριστούν τον διάβολο.

Η πίστη στον λαό μου και η ευθύνη απέναντί ​​τους με κράτησαν από τον πειρασμό.

«Καὶὑπέλαβοντοῦγνῶναιτοῦτο·κόποςἐστὶνἐνώπιόνμου.  Έως εἰσέλθω εἰς τὸ ἁγιαστήριον τοῦ Θεοῦ καὶ συνῶ εἰς τὰ ἔσχατα αὐτῶν.  Πλὴν διὰ τὰς δολιότητας αὐτῶν ἔθου αὐτοῖς κακά, κατέβαλες αὐτοὺς ἐν τῷ ἐπαρθῆναι».

Έχοντας περάσει από αμφιβολίες και παρεξηγήσεις, συνειδητοποίησα ότι μόνο σε Σένα είναι η αληθινή ζωή. Όλα τα άλλα είναι εξαπάτηση και αντικατοπτρισμός που εξαφανίζονται κατά την προσέγγισή Σου. Μόνο αυτό που είναι αμετάβλητο είναι αλήθεια, αυτό που είναι από Σένα είναι αιώνιο. Όλα όσα είναι έξω από Σένα είναι καταδικασμένα σε καταστροφή και γκρέμισμα.

«Ότι ἐξεκαύθη ἡ καρδία μου, καὶ οἱ νεφροί μου ἠλλοιώθησαν κἀγὼ ἐξουδενωμένος καὶ οὐκ ἔγνων, κτηνώδης ἐγενόμην παρά σοι. Κἀγὼ διαπαντὸς μετὰ σοῦ, ἐκράτησας τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς μου καὶ ἐν τῇ βουλῇ σου ὡδήγησάς με καὶ μετὰ δόξης προσελάβου με. Τί γάρ μοι ὑπάρχει ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ παρὰ σοῦ τί ἠθέλησα ἐπὶ τῆς γῆς».

Μετανοώ για δειλία, φόβους, αμφιβολίες και άγνοια. Με το έλεός Σου, Κύριε, επέστρεψα σε Σένα, όπως ο άσωτος γιος στο σπίτι του πατέρα του, που σημαίνει ότι επέστρεψα στον εαυτό μου. Διότι αν δεν μένω σε Σένα, δεν θα μένω στον εαυτό μου.

Είμαι πάντα μαζί σου, μην αφήσεις το χέρι μου, καθοδήγησέ με, διαχειρίσου και μην φύγεις. Είσαι ο κύριός μου, ο κόσμος μου, η ζωή μου, το παρόν μου, που απομακρύνεται στην αιωνιότητα. Τίποτα δεν είναι χαριτωμένο χωρίς Εσένα, τίποτα δεν με ευχαριστεί ή εμπνέει. Μόνο εσύ, Κύριε!

«Εξέλιπεν ἡ καρδία μου καὶ ἡ σάρξ μου, ὁ Θεὸς τῆς καρδίας μου καὶ ἡ μερίς μου ὁ Θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα. Ότι ἰδοὺ οἱ μακρύνοντες ἑαυτοὺς ἀπὸ σοῦ ἀπολοῦνται, ἐξωλόθρευσας πάντα τὸν πορνεύοντα ἀπὸ σοῦ.  Εμοὶ δὲ τὸ προσκολλᾶσθαι τῷ Θεῷ ἀγαθόν ἐστι, τίθεσθαι ἐν τῷ Κυρίῳ τὴν ἐλπίδα μου τοῦ ἐξαγγεῖλαί με πάσας τὰς αἰνέσεις σου».

Η σωτηρία βρίσκεται στην προσέγγιση προς Εσένα. Όλοι που απομακρύνονται από Σένα θα χαθούν. Δεν υπάρχει άλλο φως, εκτός από Σένα, Εσύ είσαι η μόνη πηγή. Φώτισε, Κύριε, με τη σοφία Σου και αγίασε με την αγαθοσύνη Σου.

Ηχογραφήθηκε από τη Natalia Goroshkova

Опубликовано: Fri, 15/01/2021 - 21:08

Статистика

Всего просмотров 35,243

Автор(ы) материала

Социальные комментарии Cackle