30 октября - иконы Бо­жи­ей Ма­те­ри «Из­ба­ви­тель­ни­ца»

Ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри «Из­ба­ви­тель­ни­ца» до 20 июля 1889 го­да, ко­гда она бы­ла при­не­се­на в Но­во-Афон­ский Си­мо­но-Ка­на­нит­ский мо­на­стырь на Кав­ка­зе, на­хо­ди­лась на Свя­той Го­ре Афон у на­сель­ни­ка Рус­ско­го Пан­те­ле­и­мо­но­ва мо­на­сты­ря схи­мо­на­ха Мар­ти­ни­а­на († 1884). Бла­го­че­сти­вый схим­ник по­лу­чил эту ико­ну от ве­ли­ко­го по­движ­ни­ка, иеро­мо­на­ха Фе­о­ду­ла.

 

Ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри «Из­ба­ви­тель­ни­ца»

Свя­тая ико­на про­сла­ви­лась чу­до­тво­ре­ни­я­ми с дав­них вре­мен. По мо­лит­ве пе­ред этой ико­ной в 1841 го­ду жи­те­ли Спар­ты (в Гре­ции) из­ба­ви­лись от са­ран­чи.

Из Пан­те­ле­и­мо­но­вой оби­те­ли, по за­ве­ща­нию схи­ар­хи­манд­ри­та Ма­ка­рия, эта ико­на бы­ла пе­ре­да­на Но­во-Афон­ской оби­те­ли. Ко­гда в Си­мо­но-Ка­на­нит­ской оби­те­ли впер­вые бы­ло со­вер­ше­но празд­но­ва­ние в честь этой ико­ны, бу­ря вы­бро­си­ла на бе­рег у мо­на­сты­ря бо­лее тон­ны ры­бы.

Празд­но­ва­ние иконе «Из­ба­ви­тель­ни­ца» бы­ло уста­нов­ле­но 17 ок­тяб­ря в бла­го­дар­ное вос­по­ми­на­ние чу­дес­но­го спа­се­ния им­пе­ра­то­ра Алек­сандра III со всей се­мьей во вре­мя же­лез­но­до­рож­но­го кру­ше­ния под стан­ци­ей Бор­ки Кур­ско-Харь­ков­ско-Азов­ской до­ро­ги. Ме­нее чем за ме­сяц до это­го про­ис­ше­ствия, 24 сен­тяб­ря 1888 го­да, все се­мей­ство го­су­да­ря им­пе­ра­то­ра по­се­ти­ло Но­во-Афон­скую оби­тель, где Алек­сандр III лич­но за­ло­жил со­бор во имя свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка и це­ли­те­ля Пан­те­ле­и­мо­на. В этом со­бо­ре вплоть до ра­зо­ре­ния мо­на­сты­ря в 1924 го­ду пре­бы­ва­ла чу­до­твор­ная ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри «Из­ба­ви­тель­ни­ца».

На иконе Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца изо­бра­же­на дер­жа­щей на пра­вой ру­ке Бо­гом­ла­ден­ца, бла­го­слов­ля­ю­ще­го дес­ни­цей.

Молитвы

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Избавительница», глас 4

Я́ко пресве́тлая звезда́,/ просия́ Боже́ственными чудесы́/ святы́й о́браз Твой, Изба́вительнице,/ луча́ми благода́ти и милосе́рдия Твоего́/ озари́в в нощи́ скорбе́й су́щих./ Пода́ждь у́бо и нам, Всеблага́я Де́во,/ избавле́ние от бед,/ исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных,// спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Избавительница», глас 8

Ко ико́не Твое́й, Пресвята́я Госпоже́,/ бе́дствовавшии с ве́рою прите́кше,/ заступле́нием Твои́м изба́вишася от злых,/ но я́ко Ма́терь Христа́ Бо́га,/ и нас свободи́ от лю́тых обстоя́ний,/ вре́менных и ве́чных, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Изба́вительнице на́ша от всех бед.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Избавительница»

О, Ма́ти Бо́жия, по́моще и защи́та на́ша, егда́ попро́сим, бу́ди изба́вительнице на́ша, на Тя бо упова́ем и всегда́ вседу́шно Тя призыва́ем: умилосе́рдися и помози́, пожале́й и изба́ви, приклони́ у́хо Твое́ и на́ши ско́рбныя и сле́зныя моли́твы приими́, и я́коже хо́щеши, успоко́й и обра́дуй нас, лю́бящих твоего́ Безнача́льного Сы́на и Бо́га на́шего. Ами́нь.

Теги

Теги: 

Опубликовано: вт, 30/10/2018 - 09:06

Статистика

Всего просмотров 175

Автор(ы) материала

Реклама

Реклама:
Социальные комментарии Cackle