Языки

  • Русский
  • Українська

14 апреля Церковь празднует день памяти прп. Евфимия, архимандрита Суздальского

Содержимое

Пре­по­доб­ный Ев­фи­мий Суз­даль­ский ро­дил­ся в 1316 го­ду в Ниж­нем Нов­го­ро­де. С ран­не­го дет­ства он был на­учен гра­мо­те и по­лу­чил ду­хов­ное вос­пи­та­ние.

 

Пре­по­доб­ный Ев­фи­мий Суз­даль­ский

Он при­нял по­стриг в Ни­же­го­род­ском Пе­чер­ском мо­на­сты­ре от его ос­но­ва­те­ля, свя­то­го Ди­о­ни­сия (впо­след­ствии ар­хи­епи­ско­па Суз­даль­ско­го; † 1385, па­мять 26 июня и 15 ок­тяб­ря). По­дви­ги пре­по­доб­но­го Ев­фи­мия бы­ли так ве­ли­ки, что свя­той Ди­о­ни­сий со­ве­то­вал ему их умень­шить. В 1352 го­ду суз­даль­ский князь Бо­рис Кон­стан­ти­но­вич ре­шил ос­но­вать в сво­ем го­ро­де муж­ской мо­на­стырь и об­ра­тил­ся в Ни­же­го­род­скую Пе­чер­скую оби­тель с прось­бой при­слать ино­ка для со­зда­ния мо­на­сты­ря. Вы­бор свя­то­го игу­ме­на пал на пре­по­доб­но­го Ев­фи­мия. По­сле при­бы­тия пре­по­доб­но­го Ев­фи­мия в Суз­даль в се­вер­ной ча­сти го­ро­да, за ре­кой Ка­мен­кой, суз­даль­ский свя­ти­тель Иоанн (па­мять 15 ок­тяб­ря) при гро­мад­ном сте­че­нии на­ро­да во­дру­зил крест на ме­сте бу­ду­ще­го мо­на­стыр­ско­го со­бо­ра. Сам князь на­чал ко­пать зем­лю под фун­да­мент, а пре­по­доб­ный Ев­фи­мий вы­те­сал для се­бя три гро­бо­вых кам­ня, дав обет остать­ся в но­вой оби­те­ли до кон­ца жиз­ни. Так бы­ло по­ло­же­но ос­но­ва­ние Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го Ев­фи­ми­е­ва мо­на­сты­ря, ку­да вско­ре под ру­ко­вод­ство пре­по­доб­но­го со­бра­лось бо­лее трех­сот ино­ков. В мо­на­сты­ре был при­нят об­ще­жи­тель­ный устав. Осо­бен­но пре­по­доб­ный сле­дил за тем, чтобы каж­дый из ино­ков был го­тов ис­пол­нить лю­бое по­слу­ша­ние. Пре­по­доб­ный Ев­фи­мий ча­сто хо­дил за ду­хов­ным со­ве­том в Тро­и­це-Сер­ги­е­ву оби­тель к пре­по­доб­но­му Сер­гию Ра­до­неж­ско­му († 1392, па­мять 25 сен­тяб­ря, 5 июля). Свя­той Ев­фи­мий был стро­гим по­движ­ни­ком и ве­ли­ким мо­лит­вен­ни­ком. Он неустан­но тру­дил­ся на поль­зу всей бра­тии. Скон­чал­ся пре­по­доб­ный Ев­фи­мий в 1404 го­ду, 1 ап­ре­ля.

4 июля 1507 го­да при ко­па­нии рва для но­во­го со­бор­но­го хра­ма бы­ли об­ре­те­ны его нетлен­ные мо­щи. Про­слав­лен свя­той на Со­бо­ре 1549 го­да.

Молитвы

Тропарь преподобному Евфимию, архимандриту Суздальскому, глас 3

Я́ко светоза́рная звезда́,/ прише́л еси́ от восто́ка на за́пад,/ оста́вив оте́чество твое́, Ни́жний Но́вград,/ и, доше́д Богоспаса́емаго гра́да Су́ждаля,/ в нем оби́тель сотвори́л еси́,/ и собра́л еси́ мона́хов мно́жества,/ и, прие́м дар чуде́с от Бо́га, о́тче Евфи́мие,/ был еси́ о Христе́ собесе́дник/ и спо́стник преподо́бному Се́ргию./ С ни́мже у Христа́ Бо́га испроси́ нам здра́вие, и спасе́ние,// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак преподобному Евфимию, архимандриту Суздальскому, глас 2

Волне́ний мно́жества невла́жно преходя́,/ безпло́тныя враги́ струя́ми слез твои́х погрузи́л еси́,/ Богому́дре Евфи́мие преподо́бне,/ тем и чуде́с дар прия́л еси́,// моли́ непреста́нно о всех нас.

Молитва преподобному Евфимию, архимандриту Суздальскому

Преподо́бне и преблаже́нне о́тче наш Евфи́мие, вонми́ нам, к тебе́ смире́нно припа́дающим и твоего́ заступле́ния те́пле прося́щим. Ве́си не́мощи на́ша, ве́си грехи́ на́ша, но и усе́рдие на́ше не утаи́ся от тебе́. Умоли́ Ми́лостиваго Спаси́теля на́шего, Го́спода Иису́са Христа́, дарова́ти нам оставле́ние мно́гих согреше́ний на́ших и утверди́ти нас на пути́ де́лания за́поведей Его́. Огради́ нас твои́ми моли́твами от всех искуше́ний и бед, отврати́ належа́щия нам ско́рби и напа́сти, да́руй нам в здра́вии, ми́ре, тишине́ и благоугожде́нии Бо́гу провожда́ти дни жития́ на́шего, испроси́ нам вре́мя на покая́ние и отве́т благоприя́тен на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве, да с тобо́ю и со все́ми избра́нными сла́вим ве́чно Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Теги

Опубликовано: сб, 14/04/2018 - 08:44

Статистика просмотров

Всего просмотров: 0
За сутки: 2
За два дня: 0
За последнйи час: 2

Автор(ы) материала

Популярное за 7 дней

Реклама

Реклама:
Социальные комментарии Cackle