ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΚΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ

Πώς να εορτάζουμε σωστά την Ανάληψη του Κυρίου – Μητροπολίτης Αντώνιος (Πακάνιτς).

Η Ανάληψη –  είναι μια ιδιαίτερη εορτή όταν οι Άγγελοι πλησιάζουν τους ανθρώπους.

Αλλά αυτό συμβαίνει μόνο με εκείνους που γιορτάζουν σωστά και αξιοπρεπώς αυτήν την ημέρα.

«Οὐ προσθήσεσθαι ἐὰν φέρητε σεμίδαλιν, μάταιον θυμίαμα, βδέλυγμά μοί ἐστι τὰς νουμηνίας ὑμῶν καὶ τὰ σάββατα καὶ ἡμέραν μεγάλην οὐκ ἀνέχομαι νηστείαν καὶ ἀργίαν καὶ τὰς νουμηνίας ὑμῶν καὶ τὰς ἑορτὰς ὑμῶν μισεῖ ἡ ψυχή μου, ἐγενήθητέ μοι εἰς πλησμονήν, οὐκέτι ἀνήσω τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν» (Ης. 1:13).

Τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις;

Το γεγονός ότι για τους περισσότερους από εμάς οι εορτές ακούγονται μόνο στο γήινο επίπεδο, δεν μας σηκώνουν, μετά τον Χριστό, αλλά προσγειώνουν. Μας επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο, υποτιμώντας τον πραγματικό εορταστικό ήχο, απομακρύνοντας τον Θεό.

Ο Κύριος δεν χρειάζεται τα χαρακτηριστικά των εορτών μας, χρειάζεται την καρδιά μας να χαίρεται γι 'Αυτόν:
 
«Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον».

Αυτή είναι η εορτή! Εορτή χαράς! Αλλά πόσο δύσκολο είναι να επιτευχθεί αυτό.

Από χρόνο σε χρόνο περνάμε από έναν κύκλο εορτών, που έχουν γίνει για μας συνηθισμένες, καθημερινές. Η ψυχή της εορτής χάνεται πίσω από τις προθήκες, την εξωτερική εικόνα, τις επικρατούσες παραδόσεις, ακόμα κι αν είναι ευσεβείς.


Και από καιρό σε καιρό χάνουμε το μη γήινο που είναι το διαπασών της εορταστικής ημέρας, ο υψηλότερος, τέλειος ήχος του.

Αυτός ο ήχος δεν θα επιτευχθεί πλήρως από αυτόν στον οποίο ο κόσμος δεν έχει σταυρωθεί. Για τον Κύριο, δεν είναι σημαντική η προσφορά μας εκείνη την ημέρα, αλλά η εσωτερική διάθεση, η απάρνηση από τις μάταιες φροντίδες του κόσμου και η συγκέντρωση στα υψηλότερα βάθη και νοήματα της ζωής.

Μια τέτοια απάρνηση απαιτεί υπερπροσπάθειες και υπερβούληση, που δεν θα είναι πλέον της ανθρώπινης φύσεως, αλλά θείας.

Οι Άγγελοι μας καλούν σε έναν τέτοιο ήχο σήμερα.

Η Ανάληψη του Κυρίου είναι μια εορτή των Αγγέλων που συναντούν στον ουρανό τον Δημιουργό και τον Βασιλιά τους εν τω ανθρωπίνω σώματι.

Οι εκκλησιαστικοί ύμνοι αυτής της εορτής είναι γεμάτες με αγγελικά θαυμαστικά: «ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν»-  Ανοίξτε πύλες, και υψωθείτε θύρες αιώνιες, να μπει ο δοξασμένος βασιλιάς.

Χαίρεστε αγγελικές τάξεις, περάστε από χέρι σε χέρι τον Νικητή του θανάτου στις τροπαιοφόρες ασπίδες «δορυφορούμενον τάξεσιν. Ἀλληλούϊα».

Και εμείς, ακολουθώντας τον Κύριο, με εγκωμιαστικά τραγούδια και χαρούμενες καρδιές προχωρούμε στον δρόμος προς την αιώνια ζωή που ο Κύριός μας αποκάλυψε μέσω της ένδοξης Αναλήψεώς Του.

Η γήινη ζωή μετά την Ανάληψη του Κυρίου δεν είναι αυτοσκοπός, το φως της αιώνιας ζωής λάμπει μπροστά.

Социальные комментарии Cackle